تهران: گروه صنعتی شهباز

آقاجانی: ۰۲۱۶۶۷۲۵۰۰۰

تهران: آذین صنعت

قزوین: شهر صنعتی البرز، بلوار میرداماد غربی، ساختمان صنعت، فروشگاه بهرامی

تلفن: ۰۲۸۳۲۲۴۴۰۳۰
همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۷۱۱۳

استان اصفهان
فروشگاه سیامکی
۰۹۱۳۳۸۶۴۶۸۹، ۰۹۳۹۱۱۴۸۵۰۹، ۰۳۱۳۲۲۲۷۹۴۵، ۰۳۱۳۲۲۲۱۸۸۸۷

تبریز: شاهسوار 

البرز: جهان پاک 

کرمانشاه: مرادی

اهواز: جابری 

اهواز: سواری

مناطق جنوب
مرادی نژاد: ۰۹۱۷۵۱۷۹۴۰۰

خراسان: کاظمی مقدم

اهواز: قنوات

تلفن: ۰۹۱۶۱۱۳۷۱۹۲

بیجار: قربانی
تلفن: ۰۹۱۲۷۴۱۰۰۴۸

جوانرود: آقای مرادپور

سنندج: رسول قربانی