دیگ بخار ۲۵۰۰ لیتری(۱۰۰۰ کیلوگرم بخار)-goldsteam

دیگ بخار 2500 لیتری(1000 کیلوگرم بخار)-goldsteam

دیگ بخار ۲۵۰۰ لیتری(۱۰۰۰ کیلوگرم بخار)-goldsteam

دیگ بخار ۲۵۰۰ لیتری(۱۰۰۰ کیلوگرم بخار)-goldsteam

دیدگاهتان را بنویسید